شماره :

تاريخ :

بسمه تعالي

شركت الفا

فرم تنخواه

 


مبلغ ( به عدد ) ........................ ( به حروف ) ............................................. به آقاي ......................................... بابت مخارج زير به عنوان تنخواه پرداخت گرديد :

رديف

سر فصل حساب

شرح هزينه

مبلغ

توضيحات

اسناد

مثبته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل مبالغ اسناد :

 

 

 

باقیمانده :

 

 

 

         مهر و امضاء            مهر و امضاء         مهر و امضاء

      تنخواه گردان :           مسئول مالي          مدير عامل

 

+ نوشته شده توسط محمد رضا محسنی در پنجشنبه ۶ اسفند۱۳۸۸ و ساعت 21:35 |